Drinkt u graag fris en zuiver water?

  • Fris water met Limburgs karakter
  • Kwaliteit in service en onderhoud
  • Al vanaf €1 per dag
Lees meer over Kalimba

Bel mij terug

Wenst u meer informatie?

Vul hieronder uw telefoonnummer in.

Contact
Please confirm that you are not a script by entering the letters from the image.

Algemene voorwaarden Kalimba NV

 

Artikel 1:   Definities

1.1 Onder gebruiker (van de algemene voorwaarden) wordt verstaan Kalimba NV.

1.2 Onder wederpartij wordt verstaan hij die van gebruiker voor eigen rekening en risico zaken koopt dan wel huurt en/of gebruik maakt van aanbiedingen en diensten van gebruiker.

Artikel 2:   Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerten, leveringen en overeenkomsten van, door of met de gebruiker, in welke vorm dan ook tot stand gekomen.

2.2 Indien en voorzover van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken dienen de afwijkingen schriftelijk te zijn overeengekomen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken zijn onverkort van toepassing.

2.3 Generlei algemene voorwaarden (buiten onze algemene voorwaarden), afspraken of regelingen gelden als overeengekomen wanneer deze niet schriftelijk door de wederpartij zijn bevestigd en door de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3:   Totstandkoming overeenkomst

3.1 Al onze offerten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke aanvaarding van de wederpartij van het aanbod van gebruiker, of na de aanvaarding van de factuur uitgeschreven door de gebruiker.

Artikel 4:   Prijzen

4.1 Waterleveringen vanaf € 25,- in België en NL Limburg zijn incl. verzendings en verpakking(kosten) en excl. BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Voor iedere levering onder de € 25,- excl. BTW draagt de wederpartij € 10,- transportkosten bij. Verzendingskosten voor leveringen in het buitenland kunnen afzonderlijk aangerekend worden.

4.2 Gebruiker is vrij in de keuze van een doelmatige verpakking en verzending.

Artikel 5:   Verandering in prijzen

Indien na het aanvaarden van een order omstandigheden optreden die opwaartse invloed op de kostprijs hebben, zoals veranderingen in prijzen van grondstoffen, lonen, koersen, invoerrechten etc., kan de gebruiker de opgetreden prijsverhoging aan de wederpartij doorberekenen.

Artikel 6:   Waarborgen

Er zal aan de wederpartij geen interestvergoeding worden betaald voor door gebruiker ontvangen waarborgen of garanties. Partijen komen overeen dat door gebruiker ontvangen waarborgen of garanties kunnen worden aangewend tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij. Bij niet naleving door de wederpartij van diens verplichtingen houdt gebruiker zich het recht voor om van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling de uitstaande vorderingen of een deel daarvan met de ontvangen waarborg te verrekenen.

Artikel 7:   Betaling

Betaling der facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen te zijn op de bedrijfszetel van Kalimba NV te Lanaken. De schuld is draagbaar. Protest tegen een factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Laattijdige klachten worden als onbestaande beschouwd. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest geven van 12% op de verschuldigde hoofdsom vanaf de vervaldag. Daarenboven zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is een forfaitair bedrag van 10% op de opeisbaar geworden schuldvordering aangerekend worden, te vermeerderen met de relevante invorderingskosten (o.a. advokaatkosten) ontstaan ingevolge de betalingsachterstand. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de wederpartij nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop en/of levering van goederen van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.

Ieder beroep op terugvordering van het betaalde, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten. Afwering van de betalingsverplichting met een beroep op verrekening (compensatie) of door het leggen van eigen beslag of anderszins is niet toegestaan, tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen, of zulks bij rechterlijk vonnis is toegestaan.

Artikel 8:   Domiciliëring

In geval de wederpartij heeft gekozen voor betaling d.m.v. domiciliëring, dan blijft deze domiciliëring geldig voor de gehele duur van de overeenkomst. Indien de wederpartij beslist om de domiciliëring op te zeggen, dan heeft gebruiker het recht om eventueel voor deze betalingsmethode toegestane financiële en/of materiële voordelen, aan te rekenen op de eerstvolgende factuur.

Artikel 9:   Eigendomsvoorbehoud

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen en hun toebehoren op de wederpartij overgaan bij het sluiten van de overeenkomst, zelfs indien ze franco overgaan. De goederen blijven eigendom van gebruiker zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig heeft vervuld, onder andere niet het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald en/of eventuele nalatigheidsintresten of bijkomende kosten nog verschuldigd is. Het is aan de wederpartij verboden de goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald.

Artikel 10:   Ontbinding

Indien de wederpartij niet voldoet aan enige verplichting welke voortvloeit uit een met gebruiker gesloten overeenkomst, of indien de wederpartij vroegere verplichtingen niet stipt heeft uitgevoerd, alsmede in geval van faillissement, gerechtelijk accoord, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van de wederpartij, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft gebruiker het recht zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat gebruiker tot enige schadevergoeding of garantie gehouden kan zijn, en onverminderd gebruiker’s verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke gebruiker ten laste van de wederpartij heeft, dadelijk opeisbaar.

Artikel 11:   Levering

11.1 De door gebruiker vooropgestelde leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel en kunnen in geen geval als een verplichting beschouwd worden. Een eventuele vertraging in de uitvoering, kan de gebruiker nooit verplichten tot schadeloosstelling, noch oorzaak van weigering van bestellingen uitmaken.

11.2 Wederpartij verplicht zich om de geleverde zaken bij aankomst te controleren op aantal en transportschade. Afwijking en/of schade dient onverwijld schriftelijk aan gebruiker medegedeeld te worden, bij gebreke waarvan wederpartij jegens gebruiker al zijn rechten op grond van dergelijke (vermeende) schade of tekortkoming verliest. De levering dekt alles hetgeen zichtbaar is.

Artikel 12:   Bezwaren

12.1 De gebruiker staat in voor de kwaliteit van de geleverde koopwaar. Zo deze waren gebreken vertonen, worden zij, in geval van tijdig schriftelijk bezwaar op de zetel van de vennootschap te Lanaken binnen de 8 dagen na de ontvangst van deze koopwaar door de wederpartij, hetzij vervangen, hetzij terugbetaald.

12.2 De koopwaar die gebreken vertoont en waarvan schriftelijk bezwaar werd ingesteld, kan in geen geval aanleiding geven tot niet-betaling van de faktuur indien deze vervalt voordat de verkoopster enig standpunt heeft ingenomen betreffende de al dan niet teruggaven of terugbetaling.

12.3 Betwisting nopens de rekeningen van de gebruiker moeten, op straf van verval, gedaan worden binnen de acht dagen na ontvangst van de faktuur.

12.4 Bovenstaande bepalingen gelden met uitzondering voor beschadigde koopwaar, welke enkel bij de levering kan teruggenomen worden.

Artikel 13:  Uitsluiting aansprakelijkheid

Behoudens het overigens bepaalde in deze algemene voorwaarden is iedere aansprakelijkheid voor schade welke door de wederpartij en/of derden zou worden geleden als direct of indirect gevolg van de onvoldoende of onjuiste levering alsmede van ondeugdelijkheid van de door de gebruiker verkochte en/of verhuurde zaak of onderdelen daarvan uitdrukkelijk uitgesloten. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor eventuele schadeclaims van derden.

Schadeclaims door derden bij de wederpartij ingediend kunnen niet worden verhaald op de gebruiker. Het hiervoor gestelde geldt niet indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van leidinggevenden van gebruiker. De omvang van een eventuele schadevergoeding lastens de gebruiker kan het bedrag van de factuur (excl. BTW), waarop het geleverde betrekking heeft, nooit overtreffen.

Artikel 14:   Huurovereenkomst

14.1 Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal de wederpartij de waterbevoorrading van de gehuurde waterkoeler uitsluitend door de gebruiker of een door de gebruiker aangewezen onderneming laten verzorgen.

14.2 Gedurende de looptijd van de overeenkomst dient de wederpartij alle risico's met betrekking tot het gehuurde, daaronder begrepen de risico's van diefstal en brandschade, afdoende te verzekeren.

De wederpartij is gehouden desgevraagd een afschrift van de betreffende polissen en van het bewijs van de betaling van de premies aan gebruiker ter beschikking te stellen.

14.3 Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen ingeval van door gebruiker geconstateerde schade aan de gehuurde zaak.

14.4 Gebruiker is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen en zich daarop weer in het bezit van het gehuurde te stellen, zonder dat hiervoor enige rechterlijke tussenkomst en/of rechterlijke ontbinding van de overeenkomst is vereist ingeval van:

  • (aanvragen van) faillissement of surséance van betaling van wederpartij;
  • ontbinding, liquidatie of wijziging in de rechtsvorm van wederpartij;
  • beslag op het verhuurde;
  • voortdurend verzuim van wederpartij om de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, ondanks schriftelijke ingebrekestelling van de gebruiker alsnog binnen 10 dagen voor behoorlijke nakoming van deze verplichtingen zorg te dragen.

14.5 Wederpartij machtigt hiermee onherroepelijk de gebruiker of de door de gebruiker aan te wijzen personen om in geval van beëindiging of het eindigen van de overeenkomst het gebouw of terrein te betreden waar het gehuurde zich bevindt, opdat gebruiker zich in het bezit van het gehuurde kan stellen. De kosten van het door gebruiker terugnemen van het gehuurde zijn voor rekening van de wederpartij.

14.6 De teruggaveplicht lastens de wederpartij van de goederen eigendom van de gebruiker, is een resultaatsverbintenis.

Artikel 15: Overmacht

Wanneer de gebruiker ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten Wenen 11 april 1980.

Artikel 17:   Bevoegde rechter

Alle geschillen in verband met de uitvoering en/of de interpretatie van deze facturen of contracten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van en zullen uitsluitend beslecht worden door het Vredegerecht te Maasmechelen en de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren.

Artikel 18 :

Une traduction en français de nos conditions générales de vente peut être envoyée sans frais à nos clients, sur simple demande.

Le fait que cette traduction ne figure pas sur ce document ne peut être invoqué pour prétendre que ces conditions étaient nos connues et non acceptées.

An english translation of our sales conditions can be forwarded to our clients free upon request. The fact that this translation does not appear on this document cannot be invoked to pretend that these conditions were not known nor accepted.

Eine Deutsche Übersetzung unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen können unsere Kunden auf einfache Anfrage hin kostenlos erhalten.

Der Umstand, daß diese Übersetzung nicht auf diesem Dokument wiedergegeben ist, kann nicht geltend gemacht werden, um zu behaupten, diese Bedingungen seien unbekannt und nicht angenommen.

Kabuna koffie voor bedrijven

Intens genieten van een wereldse koffiesmaak

Kalimba levert de Kabuna-koffie op uw bedrijf. De koffiebonen van Kabuna komen van de beste koffieplantages ter wereld. Ze zijn met zorg en liefde geplukt en gebrand om u de lekkerste koffie van de hoogste kwaliteit te laten ervaren. Kabuna: koffie waarin u de wereld proeft!

Bent u toe aan écht lekkere koffie, Kabuna koffie?

Lees meer over Kabuna

Gratis Proefplaatsing
Water dispenser met fles Al vanaf €1 per dag! Al vanaf €1 per dag! - Meer info
Waterkoeler waterleiding Leidingwaterkoeler Iguazu Leidingwaterkoeler Iguazu - Meer info
Ook voor heerlijke koffie Verse koffiebonen Verse koffiebonen - Meer info

Grootverbruikkoelers

Cool 1 Cool 1 - Meer info